POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.tellthestoryphotography.pl (zwanego dalej: ,,Serwisem’’).
 2. Właścicielem Serwisu jest fotograf Katarzyna Giez, e-mail: fotografia.katarzyna.giez@gmail.com

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Katarzyna Giez, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Giez Fotografia, wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5423002196, pod adresem: ul. Batalionów Chłopskich 87C/116, 01-307 Warszawa, e-mail: fotografia.katarzyna.giez@gmail.com, tel.: 793 743 090 – jest Administratorem Twoich danych osobowych. Zwana dalej również jako „Katarzyna Giez Fotografia”. Administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 Rozporządzenia, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Drogi użytkowniku, jeśli zamierzasz  korzystać z usług, warsztatów, kursów, które oferuję, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu Katarzyna Giez Fotografia i świadczeniem usług w nim oferowanych.

​CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach):

 • związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług fotograficznych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, wizerunek, ewentualnie adres zamieszkania, jeśli gotowe zdjęcia mają zostać dostarczone pocztą lub firmą przesyłkową),
 • wystawiania faktury,
 • przesyłanie wiadomości,
  pozyskiwanie opinii dotyczącej przebiegu sesji i jakości usług.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

​PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzam takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne by w sposób prawidłowy świadczyć moje usługi.
Podstawą przetwarzania danych jest więc umowa o świadczenie usług fotograficznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Twoja zgoda. Proszę pamiętać, że zgoda może być w każdym czasie wycofana.

​Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

Podczas korzystania z Fanpage’a  https://www.facebook.com/TellTheStoryPhotographyPL (w tym wpisywania komentarzy, postów, korzystania z funkcji „Lubię to” i innych), przetwarzam Twoje następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • zdjęcie profilowe i inne dane, które udostępniasz publicznie na swoim profilu jako użytkownik serwisu Facebook.

W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez tzw. „polubienie” na fanpage, komentarz do posta, wiadomość lub inną aktywność na tym fanpage. Te dane są przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celach związanych z dokumentowaniem własnego dorobku fotograficznego przetwarzam zrobione podczas sesji zdjęcia, na których może być utrwalony Twój wizerunek, przez ich archiwizację.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystam z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych (w tym wizerunku). W związku z powyższym, w stosownych przypadkach, przekazuję Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: serwis Dropbox, serwis Zalamo, serwis Mafelo  – aby móc wysłać Ci zdjęcia oraz materiały, , laboratoria fotograficzne NPHOTO (NajlepszeFoto) w celu wydrukowania Twoich zdjęć, a także obsługujące mnie biuro rachunkowe. Z każdym wymienionym podmiotem zawarłam odpowiednie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANCYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Jak większość przedsiębiorców, korzystam z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Google, Facebook, Instagram, Microsoft. Firmy te mają siedzibę poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzam przez okres 5 lat  w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego. Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Efekty wykonanych przeze mnie sesji, przechowuję w formie cyfrowej w celach archiwalnych, natomiast jeśli została wyrażona zgoda na publikację zdjęć, w celu prezentowania mojego dorobku fotograficznego.

​TWOJE UPRAWNIENIA

Osoba od której zbierane są jej dane osobowe oraz dane osobowe jej dzieci ma prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Wskazuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiam uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich i dzieci danych osobowych można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestanę ich przetwarzania w tym celu.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Skontaktuj się ze mną ( fotografia.katarzyna.giez@gmail.com), jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności obowiązują od chwili opublikowania zaktualizowanej polityki prywatności.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15 listopada 2019 roku.